NASZE PUSZCZYKOWO na Zielonym Letnim Uniwersytecie Fundacji Strefa Zieleni

W dniach 13-16 lipca 2017 do Puszczykowa zawita Fundacja Strefa Zieleni, która wraz z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie jest organizatorem Zielonego Letniego Uniwersytetu (ZLU), cyklu debat o kluczowych wyzwaniach ekologicznych, społecznych i gospodarczych, a także szeregu praktycznych warsztatów dla zaprzyjaźnionych organizacji oraz zainteresowanej, szerokiej publiczności. Spotkania mają służyć rozszerzeniu wiedzy, pogłębieniu refleksji i rozwijaniu ważnych wymiarów zielonej polityki i zrównoważonego rozwoju.

Najważniejsze tegoroczne tematy to: EUROPA, EKONOMIA, EKOLOGIA, SAMORZĄD I MIASTO, KLIMAT, PRAWA KOBIET.
Tematy ekologiczne: RZEKI, JEZIORA I EKOSYSTEMY WODNE; STARE DRZEWOSTANY
Temat lokalny: MIASTECZKO W SĄSIEDZTWIE PARKU NARODOWEGO (to MY)
Umiejętności: KOMUNIKACJA INTERNETOWA: STREAMING, VIDEO-KONFERENCJA (w ramach projektu międzynarodowego GEF: „Digital Commons”)

Jako Stowarzyszenie NASZE PUSZCZYKOWO zaistniejemy podczas tego wydarzenia na dwa sposoby.
Po pierwsze nieoceniona autorka naszego logotypu – Anna Krenz wystąpi z prezentacją dotyczącą duńskich wiatraków.
Po drugie w czwartek 13 lipca umilimy wieczór słuchaczom Uniwersytetu opowieścią o Puszczykowie, jego potencjale, wyzwaniach i zagrożeniach.
Zachęcamy do zapoznania się z programem i wzięcia udziału w tegorocznym ZLU!

Zielony Letni Uniwersytet 2017 – program

Zaprezentowaliśmy akcję STOP dla tranzytu Radnym Puszczykowa i Wicestaroście Poznańskiemu

Wczoraj, czyli 3 lipca w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się połączone posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Rozwoju i Budżetu, podczas którego Stowarzyszenie „Nasze Puszczykowo” zaprezentowało akcję „Stop dla Tranzytu w Puszczykowie” oraz zreferowało PETYCJĘ przeciw ruchowi tranzytowemu, poszerzaniu dróg oraz stanowiącą głos za uspokojeniem ruchu – zaczynając od najbardziej niszczonego przez tranzyt rejonu Puszczykówka – ulic Nadwarciańska, Ratajskiego i Wczasowej – a docelowo w całym mieście.

PETYCJA podpisana przez ponad 500 mieszkańców Puszczykowa została przekazana na ręce Burmistrza i Rady, którzy z kolei przekazali dokument do Starostwa Powiatowego. Stąd na spotkaniu obecność gości z wicestarostą powiatu poznańskiego Tomaszem Łubińskim, a także dyrektorem Maciejem Andraszykiem z Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej i zastępcą dyrektora ds. inwestycyjnych Markiem Bereżeckim. Gośćmi byli także Panowie Jerzy Ryś i Przemysław Mieloch – burmistrz i wiceburmistrz Mosiny oraz przedstawiciele Policji. W spotkaniu poza radnymi wzięli udział także liczni mieszkańcy.

Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo przedstawiło materiał na temat tranzytu, który wobec wersji ze spotkania z 10 maja został zaktualizowany o materiał „dowodowy” z wspomnianych ulic – zdjęcia pojazdów łamiących przepisy: tirów na ulicach, na których obowiązuje zakaz ruchu pojazdów powyżej 3,5 T, pojazdów wyprzedzających na linii ciągłej, kilka przykładów niechlubnych „rekordów” prędkości, wypadki. Ten materiał miał na celu zakończyć teoretyczny spór o tranzyt i dowieść, że tranzyt przez Puszczykowo nie wymaga jakiejś hipotetycznej zgody władz w przyszłości, albo namaszczenia drogi jako tranzytowej – tranzyt przez Puszczykówko już dziś ma się w najlepsze, w barbarzyńskiej postaci, nie licząc się z mieszkańcami i przepisami. Niestety te określenia odnoszą się w całości do ruchu drogowego w Puszczykówku, niezależnie od tego, czy są to kierowcy przelotowi (tranzytowi), dojazdowi czy lokalni. Konsekwencją panujących na w.w. drodze warunków są wypadki z ostatnich 2 tygodni – na Ratajskiego, śmiertelny wypadek na Mocka/Nadwarciańskiej, stłuczki na Dworcowej i Grobli.

Spotkanie zakończyło się uznaniem warunków panujących na drodze 2490P za bardzo niebezpieczne i deklaracjami ze strony Starostwa i Miasta o woli konsultacji z mieszkańcami przygotowywanej koncepcji ruchu drogowego w Puszczykowie i zapewnienia udziału reprezentantów mieszkańców w pracach zespołu projektowego organizacji ruchu na drodze 2490P, tak jak tego domagało się Stowarzyszenie. Do końca tygodnia wiceburmistrz Ślisiński ma poinformować Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo o terminarzu tych spotkań i udostępnić dokumenty będące już w posiadaniu Miasta.

Jednocześnie przekazujemy apel Policji o zgłaszanie wszelkich zaobserwowanych wykroczeń drogowych za pośrednictwem portalu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Prezentacja STOP dla tranzytu na połączone komisje RM – 03.07.2017

JEST TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI POŚWIĘCONEJ PETYCJI MIESZKAŃCÓW!

Wreszcie wyznaczono termin komisji poświęconej petycji mieszkańców!
Połączone posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Spraw Społecznych poświęcone omówieniu petycji mieszkańców dotyczącej ruchu tranzytowego przez nasze miasto zostało wyznaczone na 3 lipca 2017 na godzinę 17.00. W posiedzeniu ma wziąć udział Wicestarosta Tomasz Łubiński oraz przedstawiciel policji.
Zachęcamy do udziału!

Grobla zagrożona wycinką drzew!

Miasto zamierza całkowicie zmienić charakter grobli! Wycinka 52 drzew to tylko część nowej rzeczywistości!
W ramach przebudowy ścieżki mają być też przeprowadzone inne zmiany, w tym założono w projekcie zwiększenie prędkości z 30km/h do 50km/h i poszerzenie drogi!

Po obradach Komisji Budżetu i Rozwoju (19.06.2017) już wiadomo, że Urząd Miasta planuje zniszczyć obecny charakter grobli! Został ostatni tydzień aby wpłynąć na zmianę zapisów we wniosku o dotację aby ocalić starodrzew w tym rejonie! (Grobla to fragment ul.Poznańskiej od drogi 430 do stacji kolejowej Puszczykowo).

Continue reading Grobla zagrożona wycinką drzew!

Jako Nasze Puszczykowo złożyliśmy uwagi do STUDIUM i MPZP

Złożyliśmy uwagi do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Puszczykowa i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza – część A.

Chcąc aktywnie wpływać na nasze miasto musimy działać z wyprzedzeniem i nie tylko reagować na już zaistniałe sytuacje ale starać się wpływać kształt decyzji podejmowanych decyzji z korzyścią dla mieszkańców.

Mamy nadzieję, że Urząd Miasta z uwagą pochyli się nad proponowanymi przez nas zmianami w zapisach w STUDIUM i MPZP. Niepokoją nas nie tylko pewne tendencje ale też konkretne rozwiązania zaproponowane w dokumentach urzędu. Obawiamy się przeobrażenia Puszczykowa w miasto jakich wiele: pozbawionych architektonicznego i przyrodniczego charakteru, zdominowanych przez developerów i tanie budownictwo oraz rozjechanych przez transport samochodowy.

Musimy bronić wyjątkowego charakteru Puszczykowa dając urzędnikom wskazówki korzystnych dla naszego miasta rozwiązań. Ze złożonymi przez Nasze Puszczykowo wnioskami można się zapoznać tutaj:  CZYTELNIA