REGULAMIN STOWARZYSZENIA ZWYKŁEGO

NASZE PUSZCZYKOWO

Uchwalony na Zebraniu Założycielskim w dn.16.05.2017r.
§
1
Stowarzyszenie zwykłe, działające na podstawie niniejszego regulaminu nosi nazwę Nasze Puszczykowo, w dalszych postanowieniach regulaminu zwane jest Stowarzyszeniem.

§
2

Terenem działania Stowarzyszenia jest cała Polska. Dla właściwego realizowania swych celów Stowarzyszenie może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 3

Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Puszczykowo.

§ 4

Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony. Działa na podstawie niniejszego regulaminu oraz przepisów Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.

§ 5

Działalność Stowarzyszenia oparta jest na pracy społecznej jej członków i wolontariuszy. Prowadzenie spraw organizacyjnych, działań programowych oraz przedsięwzięć mających charakter projektów może powierzać osobom fizycznym i prawnym w drodze odrębnych umów.

§ 6

Cele Stowarzyszenia to:

  1. Prowadzenie działań na rzecz zachowania unikalnego charakteru Puszczykowa i okolic.
  2. Ochrona wartości kulturowych, zabytkowych, urbanistycznych i przyrodniczych miasta Puszczykowa, w tym działalność na rzecz zachowania i upowszechniania dziedzictwa kulturowego oraz aktywna ochrona materialnych i niematerialnych dóbr kultury i tradycji, w tym wsparcie i prowadzenie prac konserwatorskich.
  3. Działanie na rzecz zachowania bezpieczeństwa mieszkańców Puszczykowa i okolic.
  4. Prowadzenie działań zmierzających do tworzenia przyjaznej dla społeczności lokalnej Puszczykowa infrastruktury drogowej i rozwiązań architektonicznych zarówno znajdujących się w granicach miasta jak i terenach z nim sąsiadujących
  5. Prowadzenie działań mających na celu wzrost świadomości mieszkańców Puszczykowa w zakresie wartości historycznej, przyrodniczej, ekologicznej i kulturowej miasta
  6. Prowadzenie działalności edukacyjnej związanej z ochroną dziedzictwa przyrodniczego i świadomością ekologiczną.
  7. Wspieranie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
  8. Promocja i organizacja wolontariatu.

 § 7

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

  1. Występowanie do właściwych władz, instytucji i osób z wnioskami dotyczącymi Puszczykowa i okolic
  2. Wyrażanie stanowiska oraz udział w analizowaniu sytuacji i problemów miasta Puszczykowa
  3. Inicjowanie, organizowanie i wspieranie działań oraz projektów, inicjatyw badawczych, artystycznych i edukacyjnych zmierzających do ochrony unikalnego charakteru Puszczykowa i okolic
  4. Prowadzenie działalności informacyjnej i edukacyjno-szkoleniowej ze szczególnym uwzględnieniem praw człowieka i praw obywatelskich, ekologii, Unii Europejskiej, historii i kultury regionalnej.
  5. Prowadzenie baz danych związanych z celami statutowymi.
  6. Rejestrację i rozpowszechnianie efektów działalności Stowarzyszenia
  7. Organizację, reklamę, promocję, produkcję i wsparcie wystaw, wernisaży, spektakli, pokazów, konkursów, festiwali, koncertów, recitali, odczytów, sympozjów, sesji, seminariów, warsztatów, szkoleń, kursów, spotkań, akcji oraz wszelkich innych form aktywności społecznych ze szczególnym nastawieniem na korzyści środowiska lokalnego
  8. udział w przedsięwzięciach związanych z Puszczykowem realizowanych przez jednostki samorządowe Miasta Puszczykowa i inne podmioty dotyczących:
 1. funkcjonowania i rozwoju infrastruktury technicznej,
 2. dróg, chodników, parkingów i ścieżek rowerowych
 3. oświaty, kultury, sportu, rekreacji
 4. ładu przestrzennego
 5. porządku i bezpieczeństwa
 6. stanu środowiska naturalnego
 7. usług świadczonych przez jednostki organizacyjne Miasta Puszczykowa
 8. ochrony zabytków
 1. Nawiązywanie współpracy z innymi organizacjami pozarządowymi, organami administracji państwowej i samorządowej, instytucjami oraz środowiskami krajowymi i zagranicznymi w celu realizacji zadań statutowych, w tym z jednostkami organizacyjnymi Unii Europejskiej
 2. Działalność informacyjną i wydawniczą popularyzującą cele statutowe Stowarzyszenia
 3. Przyznawanie nagród i wyróżnień mających na celu promocję działań statutowych Stowarzyszenia

§ 8

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, będąca obywatelem polskim lub cudzoziemcem.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

– założycieli
– zwyczajnych
– wspierających
– honorowych

§ 9

 1. Członkiem założycielem Stowarzyszenia są osoby fizyczne.
 2. Członek założyciel będący osobą fizyczną zyskuje z chwilą rejestracji Stowarzyszenia prawa i obowiązki członka zwyczajnego.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być pełnoletni obywatel Polski, oraz cudzoziemiec mający pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiony praw publicznych, który zostanie przyjęty uchwałą Zarządu na podstawie złożonej deklaracji oraz poręczenia co najmniej trzech członków Stowarzyszenia.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna, która zgłosi swoje przystąpienie, zadeklaruje swoją pomoc dla Stowarzyszenia i zostanie przyjęta na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 5. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia na wniosek Zarządu osobom lub instytucjom szczególnie zasłużonym dla Stowarzyszenia.

 

§ 10

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia zobowiązani są:

a/ czynnie uczestniczyć w pracach stowarzyszenia,

b/ swoją postawą i działaniami przyczyniać się do wzrostu roli i znaczenia Stowarzyszenia,

c/ dbać o jego dobre imię,

d/ popierać i czynnie realizować cele Stowarzyszenia,

e/ przestrzegać postanowień statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,

f/ regularnie opłacać składki członkowskie.

 

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo brać udział w życiu Stowarzyszenia, w szczególności:

a/ przysługuje mu bierne i czynne prawo wyborcze,

b/ może zgłaszać wnioski we wszystkich sprawach dotyczących celów i       funkcjonowania Stowarzyszenia,

c/ korzystać z lokali Stowarzyszenia,

d/ korzystać z rekomendacji, gwarancji i opieki Stowarzyszenia w swojej

działalności,

e/ korzystać nieodpłatnie z urządzeń technicznych, poradnictwa i szkoleń, które

Stowarzyszenie stawia do dyspozycji członków,

f/ korzystać z innych możliwości, jakie stwarza swoim członkom Stowarzyszenie

§ 11

 1. Członkowie wspierający mają prawo:

a/ zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia,

b/ uczestniczyć w pracach Stowarzyszenia na zasadach ustalonych przez Zarząd.

 1. Do obowiązków członków wspierających należy:

a/ udzielanie pomocy Stowarzyszeniu w realizacji zadań statutowych,

b/ przestrzeganie postanowień statutu,

c/ regularne wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń.

§ 12

Honorowym członkom Stowarzyszenia przysługują prawa określone w § 11 ust. 1 oraz obowiązki w § 11 ust. 2 pkt. c.

 § 13

1.Członkostwo wygasa na skutek:

a/ dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Stowarzyszenia,

b/ skreślenia z listy członków,

c/ wykluczenia ze Stowarzyszenia,

d/ śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,

e/ pozbawienia członkostwa honorowego przez Walne Zebranie Członków.

2.Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu, gdy członek nie bierze udziału w pracach Stowarzyszenia lub zalega ze swej winy w opłacaniu składek członkowskich przez okres przekraczający 6 miesięcy.

§ 14

Wykluczenie z szeregu członków Stowarzyszenia może nastąpić na wniosek Zarządu uchwałą Walnego Zebrania Członków, gdy członek naruszył postanowienia statutu lub dobre imię Stowarzyszenia.

§ 15

 Od uchwały Zarządu w przedmiocie skreślenia, członkowi przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 14 dni. Uchwała Walnego Zebranie Członków jest ostateczna.

§  16

Władzami Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków
 2. Zarząd (w składzie Prezes, Wiceprezes i Sekretarz)
 3. Komisja Rewizyjna

§ 17

Decyzje Walnego Zebrania Członków podejmowane są w głosowaniu jawnym. Zebranie może zdecydować o przeprowadzeniu głosowania tajnego.

§ 18

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej. W przypadku braku quorum zwołuje się Walne Zebranie Członków po upływie pół godziny od terminu pierwszego. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne bez względu na ilość obecnych członków.

§ 19

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia, które podejmuje decyzje we wszystkich sprawach należących do zakresu działania Stowarzyszenia, o ile regulamin nie stanowi inaczej.

§ 20

Do kompetencji Walnego Zebranie należy m.in:

 1. ustalanie kierunków działania i rozwoju
 2. wybór i odwołanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej
 3. przyjmowanie i odwoływanie członków
 4. uchwalanie zmian regulaminu
 5. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia
 6. podejmowanie decyzji o nabyciu oraz zbyciu nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 7. podejmowanie decyzji o ustanowieniu ograniczonego prawa rzeczowego
 8. podejmowanie decyzji o zawarciu umowy kredytu albo pożyczki
 9. podejmowanie decyzji o przejęciu długu, uznaniu długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 10. podejmowanie decyzji o zaciąganiu innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

§ 21

Walne Zebranie Członków zwołuje i odwołuje Zarząd Stowarzyszenia i Komisję Rewizyjną na mocy odrębnej uchwały. Zebraniem Członków kieruje Przewodniczący Zebrania.

 § 22

Stowarzyszenie jest reprezentowane przez członków Zarządu (jednoosobowo) wybieranych przez Walne Zebranie Członków na 2 letnią kadencję. Zarząd może zostać odwołany przed upływem kadencji w całości bądź części przez Walne Zebranie Członków na wniosek 3 członków Stowarzyszenia podczas głosowania jawnego przy zwykłej większości głosów przy obecności min. 2/3 członków Stowarzyszenia. Każdy członek Zarządu ma prawo do złożenia rezygnacji z pełnionych funkcji, a o przyjęciu rezygnacji i powołaniu nowego Zarządu decyduje Walne Zebranie Członków zwołane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia rezygnacji lub powstania wakatu (np. z powodu śmierci czy ciężkiej choroby członka Zarządu). Uzupełnienie składu Zarządu następuje podczas Walnego Zebrania Członków na mocy odrębnej uchwały.

 § 23

Do zakresu działania Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz
 2. koordynacja działalności Stowarzyszenia
 3. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia
 4. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
 5. podejmowanie uchwał dotyczących powoływania i skreślania z listy    członków
 6. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, zgodnie z celami regulaminowymi oraz uchwałami Zebrania Członków Stowarzyszenia,
 7. przygotowywanie planów działalności i realizacja działań statutowych Stowarzyszenia
 8. składanie sprawozdań ze swej działalności na Zebraniu Członków Stowarzyszenia
 9. podejmowanie decyzji o wysokość, terminach oraz zasadach uiszczania składek członkowskich
 10. składanie oświadczeń woli w imieniu Stowarzyszenia, zaciąganie zobowiązań i zobowiązań majątkowych w obecności przynajmniej dwóch członków Zarządu
 11. podejmowanie uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania chyba, że regulamin stanowi inaczej

 § 24

Podjęcie przez Zarząd decyzji przekraczającej uprawnienia zwykłego zarządu wymaga wyrażenia zgody wszystkich członków Stowarzyszenia podczas Walnego Zebrania Członków. Są to w szczególności:

 1. nabycie oraz zbycie nieruchomości lub prawa użytkowania wieczystego
 2. ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego
 3. zawarcie umowy kredytu albo pożyczki
 4. przejęcie długu, uznanie długu, zwolnieniu z długu, przystąpieniu do długu, zawarciu umowy poręczenia lub zawarciu innej podobnej umowy
 5. zaciąganie innych zobowiązań przekraczających wartość 10 000 zł

§ 25

1.Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zebranie Członków na mocy odrębnej uchwały na 2 letnią kadencję. Komisja może zostać odwołana przed upływem kadencji w całości bądź części przez Walne Zebranie Członków na wniosek 2 członków Stowarzyszenia podczas głosowania jawnego przy zwykłej większości głosów przy obecności min. 2/3 członków Stowarzyszenia. Każdy członek Komisji ma prawo do złożenia rezygnacji z pełnionych funkcji, a o przyjęciu rezygnacji i powołaniu nowego członka Komisji decyduje Walne Zebranie Członków zwołane najpóźniej w ciągu 30 dni od daty wpłynięcia rezygnacji lub powstania wakatu (np. z powodu śmierci lub innego zdarzenia losowego). Uzupełnienie składu Komisji następuje podczas Walnego Zebrania Członków na mocy odrębnej uchwały.

 § 26

 1. W skład kompetencji Komisji Rewizyjnej wchodzą:

– nadzór i kontrola prac nad pracami Stowarzyszenia , a zwłaszcza Zarządu

– wnoszenie wniosków dotyczących funkcjonowania Stowarzyszenia oraz pracy i składu Zarządu podczas Walnego Zebrania Członków

– zwoływanie Walnego Zebrania Członków

 1. Komisja Rewizyjna kierowana jest przez Przewodniczącego, a w jej skład wchodzi także Wiceprzewodniczący. Głos Przewodniczącego jest decydujący w podejmowaniu wszystkich decyzji Komisji Rewizyjnej.

§ 27

Środki na działalność stowarzyszenia pochodzą z:

 1. składek członkowskich
 2. dotacji
 3. darowizn
 4. zbiórek publicznych
 5. spadków, zapisów,
 6. dochodów z majątku stowarzyszenia

§ 28

Decyzję w sprawie zmiany regulaminu oraz rozwiązania Stowarzyszenia podejmuje Walne Zebrania Członków zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 2/3 członków uprawnionych do głosowania. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa przeznaczenie pozostałych środków finansowych Stowarzyszenia.

§ 29

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy – Prawo o stowarzyszeniach.