Czytelnia Nasze Puszczykowo zaprasza do zapoznania się z materiałami i opracowaniami dotyczącymi naszego miasta.

DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA WYCINKI DRZEW NA GROBLI W RAMACH PLANOWANEJ MODERNIZACJI DROGI I ŚCIEŻKI ROWEROWEJ

Ogłoszenie przetargowe nr 584379

PFU_Budowa s?ciez?ki rowerowej, przebudo wa drogi powiatowej 2490P_Puszczykowo

Opinia geometrii_s?ciez?k a rowerowa_Puszczykowo

Opinia geotechniczna_s?ciez ̇ka rowerowa_Puszczykowo

Os?widaczenie o dysponowani u nieruchomośćią_ZDP

Rys.1_

Plan orientacyjny Rys.2_

Plan zagospodarowania_ Rys.3_

Przekrój normalny

WWIORB_Budowa ścieżki rowerowej, przebudowa drogi powiatowej 2490P_Puszczykowo

Zgoda na dysponowanie nieruchomością wydane przez Burmistzrza Miasta Puszczykowo ZZK_Budowa s?ciez?ki rowerowej i pr zebudowa drogi 2490P_Puszczykowo

Uchwała Nr 211- przejęcie od Powiatu Poznańskiego zarządzania drogą powiatową nr 2465P

Protokół nr 30- decyzja Rady Miasta dotycząca inwestycji na grobli

Protokół nr 5 – Komisja Budżetu

Protokół nr 1:2017 wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Komisji Budżetu i Rozwoju Miasta które odbyło się w dniu 3 lipca 2017

 

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU W PUSZCZYKOWIE

Pismo Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo – pismo do Starostwa Powiatowego w sprawie projektu organizacji ruchu w Puszczykowie dot. dróg gminnych

 

 

NOWY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA ZAKOLA WARTY W PUSZCZYKOWIE

Projekt zagospodarowania Zakola Warty 02.15r

ZAKOLE A1

 

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PUSZCZYKOWA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PUSZCZYKOWO

STUDIUM – UWAGI NIEUWZGLĘDNIONE PRZEZ BURMISTRZA- I WYŁOŻENIE

STUDIUM UWAGI NIEUWZGLĘDNIONE PRZEZ BURMISTRZA – II WYŁOŻENIE

STUDIUM BILANS TERENÓW PRZEZNACZONYCH POD ZABUDOWĘ

WYKAZ OBIEKTÓW WPISANYCH DO GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH UJĘTYCH W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

MAPA – KIERUNKI

MAPA – UWARUNKOWANIA

 

 

 

NOWY PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU w PUSZCZYKOWIE – cz.1 (Poznańska-Wczasowa-Ratajskiego-Nadwarciańska)

Rysunek 1 – Puszczykowo

Rysunek 2 – Puszczykowo

Rysunek 3 – Puszczykowo

Rysunek 4 – Puszczykowo

Rysunek 5 – Puszczykowo

Rysunek 6 – Puszczykowo

STRATEGIA ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA PUSZCZYKOWA

Strategia_Rozwoju_i_Promocji_M._Puszczykowa_-_wersja_do_konsultacji1

Strategia_Promocji_Puszczykowo_wersja_do_konsultacji_spolecznych2

formularz_zglaszania_uwag2

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA PUSZCZYKOWA

Studium UKZP

Załącznik rys. – przeznaczenie terenów

zal__bilans_terenow_przeznaczonych_pod_zabudowe_2016_05_05

POSTULATY STOWARZYSZENIA NASZE PUSZCZYKOWO DO STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA

Postulaty do STRATEGII rozwoju i promocji Puszczykowa

MATERIAŁY URZĘDU MIASTA DOTYCZĄCE POWSTAJĄCEJ STRATEGII ROZWOJU I PROMOCJI MIASTA (dzięki uprzejmości Radnego M.Krzyżańskiego)

Diagnoza strategiczna_Puszczykowo

Analiza treści wywiadów pogłębionych_Puszczykowo

Podsumowanie badań ankietowych_Puszczykowo

Podsumowanie warsztatów

PREZENTACJA STOP DLA TRANZYTU NA POŁĄCZONE KOMISJE 03.07.2017

Prezentacja STOP dla tranzytu na połączone komisje RM – 03.07.2017

GMINNY PROGRAM OPIEKI NAD ZABYTKAMI DLA MIASTA PUSZCZYKOWO NA LATA 2014 – 2017

http://www.puszczykowo.pl/application/files/9614/7466/3779/zalacznik_do_uchwaly_nr_321_zabytki.pdf

PROJEKT BUDOWY ŚCIEŻKI ROWEROWEJ I PRZEBUDOWY „GROBLI”

Program Funkcjonalno Użytkowy „Budowa ścieżki rowerowej, przebudowa drogi powiatowej nr 2490P, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 430 do dworca PKP w Puszczykowie, powiat poznański”.

GROBLA- Opinia geotechniczna_sciez ka rowerowa_Puszczykowo

GROBLA ZMIANY- Rys.2_Plan zagospodarowania

GROBLA- zmiana w projekcie- wykaz drzew do usuniecia_sciezk a rowrowa Puszczykowo_zmiana
GROBLA ZMIANY- Rys.2_Plan zagospodarowania
GROBLA ZMIANY -Program funkcjonalno-użytkowy – opis

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA MIASTA PUSZCZYKOWA NA LATA 2010 – 2013 Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2014 – 2017

http://puszczykowo.pl/application/files/6814/7466/3507/program_ochrony_srodowiska.pdf

ZASADY USPOKAJANIA RUCHU NA DROGACH ZA POMOCĄ FIZYCZNYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH

>> Opracowanie „ZASADY USPOKAJANIA RUCHU NA DROGACH ZA POMOCĄ FIZYCZNYCH ŚRODKÓW TECHNICZNYCH” Biuro Ekspertyz i Projektów Budownictwa Komunikacyjnego „EKKOM” Sp. z o.o., Dr inż. Janusz Bohatkiewicz – redakcja całości, mgr inż. Sebastian Biernacki, mgr inż. Magdalena Drach, mgr inż. Dawid Kozłowski, mgr inż. Piotr Nowak. Opracowano na zlecenie Ministerstwa Infrastruktury, umowa nr TRD/1/2008 z dnia 05.02.2008 r. Plik na stronie zewnętrznej >>>
www.ek-kom.pl

RAPORT DOT. PRZESTRZEGANIA OGRANICZEŃ PRĘDKOŚCI PRZEZ KIEROWCÓW W RUCHU TRANZYTOWYM

>> RAPORT: „Przestrzeganie ograniczeń prędkości przez kierowców w ruchu tranzytowym”, opracowanie Mariusz Kamola (Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej PW) i Adam Tychmanowicz (Neptis SA), Raport Instytutu Automatyki i Informatyki Stosowanej nr 2017-02. RAPORT -M.Kamola, A.Tychmanowicz

UWAGI DO PROJEKTU MPZP

>> Uwagi Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza – część A. (Plik PDF do pobrania)

UWAGI DO PROJEKTU STUDIUM

>> Uwagi Stowarzyszenia Nasze Puszczykowo do projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Puszczykowa (plik PDF do pobrania)