ZMIANY W PUSZCZYKOWIE – PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU W PUSZCZYKOWIE

Powstał nowy projekt organizacji ruchu dla naszego miasta.

W projekcie pojawia się wiele zmian w stosunku do obecnego stanu rzeczy, między innymi:

  • na drogach powiatowych (Dworcowa, Nadwarciańska, Ratajskiego, Wczasowa) zostanie prawie wszędzie zlikwidowane ograniczenie do 40km/h, dozwolona prędkość zostanie podniesiona do 50km/h
  • znikną ścieżki rowerowe wydzielone z chodnika (ul.Poznańska, ul.Dworcowa)
  • znikną liczne miejsca parkingowe, zwłaszcza przy ul.Poznańskiej w centrum miasta, na odcinku od ul.Cienistej do ul.Kościelnej oraz na ul Dworcowej vis a vis lodziarni pp.Kostusiaków
  • wiele przystanków autobusowych zmieni swoje miejsca
  • proponowana jest reorganizacja ruchu na jednokierunkowy między innymi na ul.Słowackiego, przy której powstaną liczne wyznaczone miejsca parkingowe;
  • przy bardzo wielu ulicach nie będzie można już parkować poza wyznaczonymi miejscami, których w projekcie nie ujęto

Zmian, które przewiduje projekt jest znacząco więcej i wiele z nich nie jest korzystnych.

Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo stoi na stanowisku, że oba projekty, zarówno część obejmująca drogi powiatowe jak i gminne nie powinny być w takiej formie wdrożone w życie. Pamiętajmy, że UM ma 2 lata na wprowadzenie zmian zawartych w projekcie, więc zmiany odczujemy raczej już po jesiennych wyborach. Wykonanie projektu narzuciło naszemu miasto Starostwo Powiatowe i ono będzie nadzorować jego wykonanie.

Jesteśmy oburzeni, że ustalenia poczynione we wrześniu 2017 podczas trójstronnego spotkania Starostwo – UM – strona społeczna, które odbyło sie w Puszczykowie, nie znalazły się w projektach (o spotkaniu pisaliśmy 2 października naszym FB). Pojawiło się natomiast podniesienie dopuszczalnej prędkości do 50km/h w miejscach, gdzie dotąd było 40km/h.

Niestety kwestie bezpieczeństwa mieszkańców i koncepcja przyjaznego miasta nie znalazły wystarczającego odzwierciedlenia w nowym projekcie organizacji ruchu. Mamy wrażenie, że Starostwo postrzega nasze miasto głównie jako drogę dojazdową do szpitala i okolicznych miejscowości i nie liczy się z funkcjami, które miasto pełni. Udrożnianie dróg powiatowych i działanie na rzecz podniesienia ich walorów przelotowych stoi w sprzeczności z wieloma zapisami Narodowego Programu Bezpieczeństwa Drogowego 2013-2020 przyjętego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Mimo majowej petycji mieszkańców dotyczącej ograniczenia ruchu tranzytowego, która została przedstawiona Starostwu, nie pojawiło się w projekcie ani jedno rozwiązanie techniczne spowalniające ruch!

Mamy nadzieję, że zapewnienia UM o planowanych inwestycjach drogowych, a zwłaszcza o budowie świateł z detektorami prędkości na ul.Dworcowej, Ratajskiego i Nadwarciańskiej zostaną urzeczywistnione mimo, że nie zostały ujęte w projekcie.

Nasze uwagi do projektu organizacji ruchu na drogach gminnych w Puszczykowie zostały opatrzone listem przewodnim Burmistrza oi przesłane do Starostwa Powiatowego.

Można sie z nimi zapoznać w naszej CZYTELNI: http://www.naszepuszczykowo.pl/czytelnia/

POZNALIŚMY PROJEKT NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Urząd Miasta przygotował nowy projekt organizacji ruchu drogowego wzdłuż drogi powiatowej, na osi ulic Poznańska-Wczasowa-Ratajskiego-Nadwarciańska. Niestety nie wychodzi on w żaden sposób naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zgłaszanym w petycji! Stowarzyszenie NASZE PUSZCZYKOWO będzie pilnie zgłaszało formalne uwagi do projektu, który w proponowanej wersji nie tylko nie poprawi ale wręcz obniży bezpieczeństwo mieszkańców!
Projekt przewiduje doraźną zmianę polegającą na PODNIESIENIU prędkości z 40km/h do 50km/h (miejscowo nawet z 30km/h na 50km/h), ograniczenie rejonu oznaczonego jako teren zabudowany oraz zniesienie zakazu wyprzedzania na ul.Dworcowej wraz z korektą kilku innych znaków drogowych.
Wszelkie zmiany, które choć trochę miałyby poprawić bezpieczeństwo, a które pojawiają się w projekcie, zostały opatrzone klauzulą: „do zrealizowania w terminie późniejszym” czyli nieznanym.
Niestety te niewielkie „przyszłościowe” zmiany nie dadzą nam prawdziwego wzrostu bezpieczeństwa w objętym planem rejonie.
Docelowo projekt zmian organizacji ruchu będzie dotyczył CAŁEGO PUSZCZYKOWA, a upubliczniona została w tej chwili jedynie pierwsza opracowana część, z którą można się zapoznać na naszej stronie: http://www.naszepuszczykowo.pl/czytelnia/

Wszystkie nowoczesne miasta wprowadzają na swoim terenie restrykcyjne ograniczenia prędkości i wszelkie możliwe spowalniacze ruchu. Puszczykowo niestety nie. Czas brać przykład z innych (wystarczy odwiedzić Kórnik)!

Zaprezentowaliśmy akcję STOP dla tranzytu Radnym Puszczykowa i Wicestaroście Poznańskiemu

Wczoraj, czyli 3 lipca w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się połączone posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Rozwoju i Budżetu, podczas którego Stowarzyszenie „Nasze Puszczykowo” zaprezentowało akcję „Stop dla Tranzytu w Puszczykowie” oraz zreferowało PETYCJĘ przeciw ruchowi tranzytowemu, poszerzaniu dróg oraz stanowiącą głos za uspokojeniem ruchu – zaczynając od najbardziej niszczonego przez tranzyt rejonu Puszczykówka – ulic Nadwarciańska, Ratajskiego i Wczasowej – a docelowo w całym mieście.

PETYCJA podpisana przez ponad 500 mieszkańców Puszczykowa została przekazana na ręce Burmistrza i Rady, którzy z kolei przekazali dokument do Starostwa Powiatowego. Stąd na spotkaniu obecność gości z wicestarostą powiatu poznańskiego Tomaszem Łubińskim, a także dyrektorem Maciejem Andraszykiem z Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej i zastępcą dyrektora ds. inwestycyjnych Markiem Bereżeckim. Gośćmi byli także Panowie Jerzy Ryś i Przemysław Mieloch – burmistrz i wiceburmistrz Mosiny oraz przedstawiciele Policji. W spotkaniu poza radnymi wzięli udział także liczni mieszkańcy.

Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo przedstawiło materiał na temat tranzytu, który wobec wersji ze spotkania z 10 maja został zaktualizowany o materiał „dowodowy” z wspomnianych ulic – zdjęcia pojazdów łamiących przepisy: tirów na ulicach, na których obowiązuje zakaz ruchu pojazdów powyżej 3,5 T, pojazdów wyprzedzających na linii ciągłej, kilka przykładów niechlubnych „rekordów” prędkości, wypadki. Ten materiał miał na celu zakończyć teoretyczny spór o tranzyt i dowieść, że tranzyt przez Puszczykowo nie wymaga jakiejś hipotetycznej zgody władz w przyszłości, albo namaszczenia drogi jako tranzytowej – tranzyt przez Puszczykówko już dziś ma się w najlepsze, w barbarzyńskiej postaci, nie licząc się z mieszkańcami i przepisami. Niestety te określenia odnoszą się w całości do ruchu drogowego w Puszczykówku, niezależnie od tego, czy są to kierowcy przelotowi (tranzytowi), dojazdowi czy lokalni. Konsekwencją panujących na w.w. drodze warunków są wypadki z ostatnich 2 tygodni – na Ratajskiego, śmiertelny wypadek na Mocka/Nadwarciańskiej, stłuczki na Dworcowej i Grobli.

Spotkanie zakończyło się uznaniem warunków panujących na drodze 2490P za bardzo niebezpieczne i deklaracjami ze strony Starostwa i Miasta o woli konsultacji z mieszkańcami przygotowywanej koncepcji ruchu drogowego w Puszczykowie i zapewnienia udziału reprezentantów mieszkańców w pracach zespołu projektowego organizacji ruchu na drodze 2490P, tak jak tego domagało się Stowarzyszenie. Do końca tygodnia wiceburmistrz Ślisiński ma poinformować Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo o terminarzu tych spotkań i udostępnić dokumenty będące już w posiadaniu Miasta.

Jednocześnie przekazujemy apel Policji o zgłaszanie wszelkich zaobserwowanych wykroczeń drogowych za pośrednictwem portalu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Prezentacja STOP dla tranzytu na połączone komisje RM – 03.07.2017

JEST TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI POŚWIĘCONEJ PETYCJI MIESZKAŃCÓW!

Wreszcie wyznaczono termin komisji poświęconej petycji mieszkańców!
Połączone posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Spraw Społecznych poświęcone omówieniu petycji mieszkańców dotyczącej ruchu tranzytowego przez nasze miasto zostało wyznaczone na 3 lipca 2017 na godzinę 17.00. W posiedzeniu ma wziąć udział Wicestarosta Tomasz Łubiński oraz przedstawiciel policji.
Zachęcamy do udziału!

Grobla zagrożona wycinką drzew!

Miasto zamierza całkowicie zmienić charakter grobli! Wycinka 52 drzew to tylko część nowej rzeczywistości!
W ramach przebudowy ścieżki mają być też przeprowadzone inne zmiany, w tym założono w projekcie zwiększenie prędkości z 30km/h do 50km/h i poszerzenie drogi!

Po obradach Komisji Budżetu i Rozwoju (19.06.2017) już wiadomo, że Urząd Miasta planuje zniszczyć obecny charakter grobli! Został ostatni tydzień aby wpłynąć na zmianę zapisów we wniosku o dotację aby ocalić starodrzew w tym rejonie! (Grobla to fragment ul.Poznańskiej od drogi 430 do stacji kolejowej Puszczykowo).

Continue reading Grobla zagrożona wycinką drzew!

PETYCJA MIESZKAŃCÓW ZŁOŻONA!

DOBRA WIADOMOŚĆ: dzisiaj została oficjalnie złożona w Urzędzie Miasta nasza wspólna PETYCJA podpisana przez przeszło 500 osób! Cieszymy się bardzo z tak dużego poparcia dla sprawy.
Od 10 maja trwała obywatelska akcja zbierania podpisów, których moglibyśmy z pewnością zebrać jeszcze więcej ale postanowiliśmy nie czekać dłużej i nadać sprawie bieg formalny.
Nasze starania aby zaprezentować petycję podczas ostatniej sesji Rady Miasta zostały storpedowane przez radnego Potockiego, który nie dopuścił aby włączono ten punkt do obrad. Udało nam się jednak przekazać radnym wszystkie prezentowane podczas spotkania 10 maja materiały wraz z petycją i uzyskaliśmy zapewnienie ze strony Przewodniczącej Rady Miasta p.Małgorzaty Hempowicz, Przewodniczącej Komisji Spraw Społecznych p.Elżbiety Bijaczewskiej oraz Przewodniczącego Komisji Budżetu i Rozwoju p.Jakuba Musiała iż zostanie specjalnie zorganizowane wspólne posiedzenie obu komisji, na których będziemy mogli zaprezentować naszą petycję i materiay ze spotkania. Niestety termin nie został jeszcze wyznaczony ale ufamy, że ze względu na duże zainteresowanie mieszkańców radni uznają tę kwestię za ważną i naglącą.

Wywiad ze Starostą Janem Grabkowskim bardziej niepokoi niż uspokaja

Zaniepokoił nas wywiad ze Starostą Poznańskim zamieszczony w majowym numerze Echa Puszczykowa, w którym Starosta Grabkowski udzielił zapewnień o braku planów tranzytowych. Niestety odniósł się jedynie do ruchu przez centrum Puszczykowa, za które jednak uważamy ul. Poznańską i Rynek. Starosta odnosił się w wywiadzie jedynie do obecnej sytuacji, która może się zmienić w każdym momencie, gdyż nie pojawiły się żadne wiążące informacje dotyczące ruchu tranzytowego w przyszłości.

Zatrważająca dla mieszkańców i właścicieli działek leżących wzdłuż ul. Nadwarciańskiej i Ratajskiego jest wypowiedź Starosty Jana Grabkowskiego, w której mówi jedynie, że w tej chwili nie wpłynęły żadne plany do Starostwa dotyczące poszerzenia pasa drogowego. Co gorsza, zapewne pocieszająca w swoim zamyśle informacja o możliwości użytkowania swoich działek do momentu rozpoczęcia inwestycji dotyczącej poszerzenia drogi, raczej tworzy wrażenie, że takie plany jednak są, choć jeszcze nie wpłynęły w formie dokumentu, ponieważ obecnie nie ma na to środków. Te słowa świadczą w istocie o odroczeniu poszerzania, nie o przyjęciu argumentów mieszkańców.

Pamiętajmy, że Puszczykowo jest niezależnym miastem, które choć leży w granicach Powiatu Poznańskiego, to przede wszystkim powinno bronić swoich mieszkańców i ich dobra, a dopiero w dalszej kolejności podporządkowywać się interesowi Starostwa Powiatowego.

Puszczykowo nie jest jedynie powiatową drogą przelotową czy dojazdem do szpitala!

Tranzyt przez Puszczykowo odbywa się każdego dnia i to jest niezaprzeczalny fakt, a zakusy aby go ułatwić powinny być zatrzymane przez Urząd Miasta przy użyciu wszystkich dostępnych środków.

Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo apeluje o zmianę optyki i podjęcie kroków w obronie naszego miasta przed rosnącymi zagrożeniami!

Informacje o problemach związanych z tematem ruchu tranzytowego przez Puszczykowo można śledzić na profilu FB: https://www.facebook.com/stopdlatranzytuwpuszczykowie/ oraz na naszej stronie.

 

Komentarz do listu Burmistrza Andrzeja Balcerka z Echa Puszczykowa z maja 2017

W ostatnim numerze Echa Puszczykowa (maj 2017 nr/299) znalazł się niepokojący list Burmistrza Miasta Andrzeja Balcerka

Burmistrz w odpowiedzi na ulotkę zapraszającą na spotkanie obywatelskie w sprawie ruchu tranzytowego, stwierdził że:

tranzytu w Puszczykowie nie ma – jak wie każdy mieszkaniec Nadwarciańskiej, Ratajskiego, Dworcowej i Wczasowej fakty są inne – według badań to 72% procent całego ruchu

nie ma planów żeby przez centrum Puszczykowa puścić ruch tranzytowy – nikt nigdy nie twierdził, że Poznańska poza odcinkiem na grobli, ma stać się trasą tranzytową

obwodnica Mosiny nie włączy się w ul. Mocka na terenie należącym do Puszczykowa – zapewne włączy się nieco dalej, poza należącym do Puszczykowa laskiem, już na terenie Gminy Mosina -czyli około 300 metrów od ul. Nadwarciańskiej

Ruch tranzytowy, czyli przelotowy to w Puszczykowie już dziś 72% wszystkich pojazdów!

Burmistrz naszego miasta zdaje się całkowicie nie dostrzegać problemu, którym jest już istniejący ruch tranzytowy(przelotowy) i gwarancja jego znacznego nasilenia w przyszłości w związku z planami przebudowy drogi nr 431 i mającą powstać obwodnicą Mosiny.

Chcemy zwrócić uwagę, że czym innym jest tranzyt w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym (ten odbywa się oficjalnie tylko drogą nr 430), a czym innym olbrzymi udział faktycznego ruchu „przelotowego” przez naszą miejscowość. Ruch ten oscyluje obecnie na poziomie przekraczającym 70% i zagraża elementarnemu bezpieczeństwu mieszkańców i dewastuje środowisko naturalne, dosłownie zatruwając życie mieszkańców. To oczywiście dobrze, że władze Puszczykowa wg zapewnień Burmistrza nie planują tranzytu przez samo centrum miasta (ul. Poznańską). Wszyscy przecież wiemy, że tamtędy żaden kierowca tranzytowy i tak nie pojedzie, ponieważ objazd Wysokiej nie jest celowy. Mamy jednak obawy, że Urząd Miasta udziela niemego przyzwolenia, aby ruch przelotowy kierował się wzdłuż rzeki Warty, nieodwracalnie odcinając miasto od jego unikalnych zasobów krajobrazowo-historycznych.

Pewny przyrost ruchu w wyniku rozbudowy dróg i inwestycji w gminach ościennych

Skoro już teraz dochodzi do nagminnych wykroczeń drogowych wynikających z ruchu tranzytowego, co stanie się gdy okoliczne drogi zwiększą swą przepustowość?

W wyniku planowanej wkrótce modernizacji drogi 431 stanowiącej dojazd do S5, budowy mostu o maksymalnej nośności w Rogalinku oraz przyszłej obwodnicy Mosiny, która włączy się w którymś punkcie ul. Mocka – pewnie tuż poza należącym do Puszczykowa laskiem, ale dostatecznie blisko Nadwarciańskiej, aby była ona naturalnym wyborem mosińskich kierowców w drodze do Poznania – ruch ten w przyszłości na pewno bardzo wzrośnie. I tak jak dziś nie powinny trasą Nadwarciańska – Ratajskiego – Wysoka jeździć ciężarówki, a jeżdżą w najlepsze, tak samo pojadą w przyszłości, z tym że będzie ich znacznie więcej. Cały ten tłumek spotka się w korku na Grobli, której może w tym celu planuje się poszerzyć jezdnię i zwiększyć nośność?

Chrońmy nasze miasto zanim będzie za późno!

Bardzo nas dziwi, że Burmistrz nie dostrzega podnoszonego przez mieszkańców problemu wynikającego z poszerzenia dróg, co w naturalny sposób wpłynie na zwiększenie natężenia ruchu samochodowego. Łączenie tych faktów dałoby możliwość przyjrzenia się problemowi, a zaprzeczanie im nie może przynieść żadnego korzystnego dla mieszkańców rozwiązania! Poszerzanie dróg kosztem starych ogrodów dewastuje Puszczykowo, a sprzyja zwiększeniu ruchu. Czy na tym ma polegać troska o zrównoważony rozwój naszego miasta? Czy wyjątkowe, leśne, historyczne Puszczykowo ma zostać poświęcone dla szybszego dojazdu do Poznania dla mieszkańców okolicznych gmin? Przecież przez niewielkie Puszczykowo biegnie już droga wojewódzka 430 (Wysoka), dzika trasa tranzytowa Nadwarciańska – Ratajskiego – Wczasowa i trasa kolejowa! To zdecydowanie za dużo na miasto o powierzchni zaledwie 16 km2! Władze powiatu powinny poszukać alternatywnych rozwiązań dla dojazdu do Poznania, bo tranzyt przez Puszczykówko dewastuje tereny o unikalnej wartości krajobrazowej i kulturalnej nie tylko na skalę województwa.

Ignorowanie zagrożenia wynikającego z rozbudowy dróg w gminach ościennych jest całkowicie niezrozumiałe. Władze Miasta powinny antycypować przyszłość i wprowadzić rozwiązania, które wymuszą przestrzeganie przepisów i będą chronić nasze miasto.

Musimy mieć świadomość, że każda modernizacja ulic na osi Poznańska – Wczasowa -Ratajskiego – Nadwarciańska mająca na celu ich jakiekolwiek poszerzenie, będzie wpływała na większą przepustowość dróg i w konsekwencji na natężenie ruchu, które stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.

Spotkanie informacyjne 10 maja 2017

W środę 10 maja w sali Jana Pawła II przy kościele św.Józefa przy ul.Dworcowej odbyło się spotkanie w sprawie zmian czekających Puszczykowo.
W szczytowym momencie udało nam się zliczyć niemal trzystu mieszkańców zainteresowanych uspokojeniem ruchu w Puszczykowie! W spotkaniu udział wzięło też czterech przedstawicieli Rady Miasta.

17992207_1892281371028951_8586852320931654137_n
Na spotkanie z Powiatowym Konserwatorem Zabytków Wiesławem Biegańskim przybyło liczne grono zaniepokojonych mieszkańców!

 

Program spotkania:
– o 17.00 – spotkanie z Powiatowym Konserwatorem Zabytków Wiesławem Biegańskim, podczas którego został omówiony wyjątkowy charakter historycznej części Puszczykowa znajdującej się w rejonie zagrożonym przez ruch tranzytowy. Zostały przedstawione między innymi możliwości i konsekwencje wpisania układu urbanistycznego do Rejestru Zabytków.

– o 19.00 – spotkanie dotyczące obecnej sytuacji drogowej, zagrożeń związanych z ruchem tranzytowym w rejonie ulic Wczasowa-Ratajskiego-Nadwarciańska-Dworcowa oraz zmianami, które wpłyną na jakość życia mieszkańców Puszczykowa. Podczas spotkania zostały omówione koncepcje i plany zarówno tworzone przez miasto jaki i te, które powstają w ościennych gminach, a wpłyną na znaczące zintensyfikowanie ruchu na terenie Puszczykowa.

Spotkanie było wyjątkową okazją do wysłuchania krótkich wystąpień profesjonalistów na temat zagrożeń związanych z zachodzącymi zmianami. W programie znalazła się też prezentacja petycji do władz Miasta Puszczykowa w sprawie obrony interesów mieszkańców przed zagrożeniami wynikającymi z realizacji planów gmin ościennych.

Materiały prezentowane podczas spotkania są dostępne na naszej stronie w zakładce CZYTELNIA: http://www.naszepuszczykowo.pl/czytelnia/

18300799_1891494064441015_6836939325840086858_n