WALCZYMY O POZOSTAWIENIE DRZEW NA GROBLI

Zielona brama Puszczykowa, którą jest wjazd do naszego miasta od strony tzw. trasy mosińskiej (droga nr 430) do dworca przy ul.Poznańskiej może przestać istnieć! Po analizie zapisów projektowych wiemy, że zniknie minimum 50 drzew, w tym 80-letnia aleja klonowa!!!

Apelujemy o przyłączenie się do naszych działań mających na celu obronę tej niezwykle wartościowej krajobrazowo ZIELONEJ BRAMY PUSZCZYKOWA. Wraz z innymi puszczykowskimi organizacjami przygotowaliśmy petycję. ZACHĘCAMY do składania podpisów i promowania tej inicjatywy wśród znajomych. Petycję można podpisywać TUTAJ: https://www.petycjeonline.com/puszczykowskagrobla

Planowana wycinka drzew jest skutkiem modernizacji ścieżki rowerowej i przebudowy drogi. Niestety na etapie przygotowywania wniosków o dotację Urząd Miasta nie był otwarty na przygotowanie alternatywnej koncepcji poprowadzenia ścieżki rowerowej (taką propozycję wnieśli członkowie naszego stowarzyszenia), ani odstąpieniem od modernizacji drogi w ramach tego samego zadania. Przygotowany program funkcjonalno-użytkowy, który będzie podstawą projektu wykonawczego przewiduje ogołocenie grobli z zieleni.

 

Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy i wspólne ratowanie krajobrazu Puszczykowa.

Niestety przewidziane nasadzenia zawarte w PFU zostaną zrealizowane poza groblą, a to wyjątkowe miejsce straci swój charakter na zawsze!

Zapraszamy też do naszej CZYTELNI (http://www.naszepuszczykowo.pl/czytelnia/),  gdzie umieściliśmy wszystkie dokumenty dotyczące tej sprawy, w tym protokoły z komisji i sesji, podczas których Radni zadecydowali o zrealizowaniu proponowanej inwestycji. Urząd Miasta przedstawił Radzie tylko częściowy obraz sytuacji, który nie precyzował zakresu wycinki i może dlatego żaden radny nie był jej przeciwny, a jedynie dwóch wstrzymało się od głosu.

Pamiętajmy, że każdą decyzję można odwołać.

Warto walczyć zanim piły pójdą w ruch i będzie wylewany beton! To ostatni moment!

ZMIANY W PUSZCZYKOWIE – PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU W PUSZCZYKOWIE

Powstał nowy projekt organizacji ruchu dla naszego miasta.

W projekcie pojawia się wiele zmian w stosunku do obecnego stanu rzeczy, między innymi:

 • na drogach powiatowych (Dworcowa, Nadwarciańska, Ratajskiego, Wczasowa) zostanie prawie wszędzie zlikwidowane ograniczenie do 40km/h, dozwolona prędkość zostanie podniesiona do 50km/h
 • znikną ścieżki rowerowe wydzielone z chodnika (ul.Poznańska, ul.Dworcowa)
 • znikną liczne miejsca parkingowe, zwłaszcza przy ul.Poznańskiej w centrum miasta, na odcinku od ul.Cienistej do ul.Kościelnej oraz na ul Dworcowej vis a vis lodziarni pp.Kostusiaków
 • wiele przystanków autobusowych zmieni swoje miejsca
 • proponowana jest reorganizacja ruchu na jednokierunkowy między innymi na ul.Słowackiego, przy której powstaną liczne wyznaczone miejsca parkingowe;
 • przy bardzo wielu ulicach nie będzie można już parkować poza wyznaczonymi miejscami, których w projekcie nie ujęto

Zmian, które przewiduje projekt jest znacząco więcej i wiele z nich nie jest korzystnych.

Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo stoi na stanowisku, że oba projekty, zarówno część obejmująca drogi powiatowe jak i gminne nie powinny być w takiej formie wdrożone w życie. Pamiętajmy, że UM ma 2 lata na wprowadzenie zmian zawartych w projekcie, więc zmiany odczujemy raczej już po jesiennych wyborach. Wykonanie projektu narzuciło naszemu miasto Starostwo Powiatowe i ono będzie nadzorować jego wykonanie.

Jesteśmy oburzeni, że ustalenia poczynione we wrześniu 2017 podczas trójstronnego spotkania Starostwo – UM – strona społeczna, które odbyło sie w Puszczykowie, nie znalazły się w projektach (o spotkaniu pisaliśmy 2 października naszym FB). Pojawiło się natomiast podniesienie dopuszczalnej prędkości do 50km/h w miejscach, gdzie dotąd było 40km/h.

Niestety kwestie bezpieczeństwa mieszkańców i koncepcja przyjaznego miasta nie znalazły wystarczającego odzwierciedlenia w nowym projekcie organizacji ruchu. Mamy wrażenie, że Starostwo postrzega nasze miasto głównie jako drogę dojazdową do szpitala i okolicznych miejscowości i nie liczy się z funkcjami, które miasto pełni. Udrożnianie dróg powiatowych i działanie na rzecz podniesienia ich walorów przelotowych stoi w sprzeczności z wieloma zapisami Narodowego Programu Bezpieczeństwa Drogowego 2013-2020 przyjętego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Mimo majowej petycji mieszkańców dotyczącej ograniczenia ruchu tranzytowego, która została przedstawiona Starostwu, nie pojawiło się w projekcie ani jedno rozwiązanie techniczne spowalniające ruch!

Mamy nadzieję, że zapewnienia UM o planowanych inwestycjach drogowych, a zwłaszcza o budowie świateł z detektorami prędkości na ul.Dworcowej, Ratajskiego i Nadwarciańskiej zostaną urzeczywistnione mimo, że nie zostały ujęte w projekcie.

Nasze uwagi do projektu organizacji ruchu na drogach gminnych w Puszczykowie zostały opatrzone listem przewodnim Burmistrza oi przesłane do Starostwa Powiatowego.

Można sie z nimi zapoznać w naszej CZYTELNI: http://www.naszepuszczykowo.pl/czytelnia/

RADNI UCHWALI NOWE STUDIUM

Podczas sesji Rady Miasta radni przyjęli nowe STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO miasta PUSZCZYKOWA. Niestety przyjęty dokument może mieć wpływ na zmianę charakteru naszego miasta. W studium znajdują się zapisy, które otwierają możliwości do wielu zmian, np:

 • wybudowania kolejnego marketu o powierzchni 3tys.m2 na terenie Niwki
 • powstania tunelu na ul.3 Maja
 • inwestycji budowlanych w związku z dopuszczeniem możliwość wycinki lasu przy ul.Mazurskiej i Pomorskiej oraz przy ul.Jarosławieckiej
 • zagęszczenie zabudowy  w wyniku zmniejszenia wielkości minimalnej podziału działek: 1000m2 dla terenów Puszczykowa/Puszczykówka/Niwki oraz 1200m2 dla Starego Puszczykowa i 3000m2 na granicach z WPN
 • wywłaszczania gruntów pod infrastrukturę w związku z planami powstania nowych dróg (Stare Puszczykowo)

Za przyjęciem studium i możliwością wprowadzenia niniejszych zmian zagłosowali:

Alfreda Brączkowska

Elżbieta Bijaczewska

Elżbieta Czarnecka

Władysław Hetman

Maciej Krzyżański

Jakub Musiał 

Tomasz Potocki

Filip Ryglewicz

Ryszard Teuschner

Od głosu wstrzymali się:

Małgorzata Hempowicz

Małgorzata Szczotka

W głos mieszkańców, którzy zgłosili liczne uwagi, wsłuchali się jedynie, głosując przeciw przyjęciem studium:

Łukasz Grzonka

Jan Łagoda

Dorota Łuczak-Dydowicz

Agata Wójcik

Z przyjętym dokumentem można sie zapoznać w naszej czytelni:

Czytelnia

 

 

 

 

 

 

POZNALIŚMY PROJEKT NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Urząd Miasta przygotował nowy projekt organizacji ruchu drogowego wzdłuż drogi powiatowej, na osi ulic Poznańska-Wczasowa-Ratajskiego-Nadwarciańska. Niestety nie wychodzi on w żaden sposób naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zgłaszanym w petycji! Stowarzyszenie NASZE PUSZCZYKOWO będzie pilnie zgłaszało formalne uwagi do projektu, który w proponowanej wersji nie tylko nie poprawi ale wręcz obniży bezpieczeństwo mieszkańców!
Projekt przewiduje doraźną zmianę polegającą na PODNIESIENIU prędkości z 40km/h do 50km/h (miejscowo nawet z 30km/h na 50km/h), ograniczenie rejonu oznaczonego jako teren zabudowany oraz zniesienie zakazu wyprzedzania na ul.Dworcowej wraz z korektą kilku innych znaków drogowych.
Wszelkie zmiany, które choć trochę miałyby poprawić bezpieczeństwo, a które pojawiają się w projekcie, zostały opatrzone klauzulą: „do zrealizowania w terminie późniejszym” czyli nieznanym.
Niestety te niewielkie „przyszłościowe” zmiany nie dadzą nam prawdziwego wzrostu bezpieczeństwa w objętym planem rejonie.
Docelowo projekt zmian organizacji ruchu będzie dotyczył CAŁEGO PUSZCZYKOWA, a upubliczniona została w tej chwili jedynie pierwsza opracowana część, z którą można się zapoznać na naszej stronie: http://www.naszepuszczykowo.pl/czytelnia/

Wszystkie nowoczesne miasta wprowadzają na swoim terenie restrykcyjne ograniczenia prędkości i wszelkie możliwe spowalniacze ruchu. Puszczykowo niestety nie. Czas brać przykład z innych (wystarczy odwiedzić Kórnik)!