Aktualności

WALCZYMY O POZOSTAWIENIE DRZEW NA GROBLI

Zielona brama Puszczykowa, którą jest wjazd do naszego miasta od strony tzw. trasy mosińskiej (droga nr 430) do dworca przy ul.Poznańskiej może przestać istnieć! Po analizie zapisów projektowych wiemy, że zniknie minimum 50 drzew, w tym 80-letnia aleja klonowa!!!

Apelujemy o przyłączenie się do naszych działań mających na celu obronę tej niezwykle wartościowej krajobrazowo ZIELONEJ BRAMY PUSZCZYKOWA. Wraz z innymi puszczykowskimi organizacjami przygotowaliśmy petycję. ZACHĘCAMY do składania podpisów i promowania tej inicjatywy wśród znajomych. Petycję można podpisywać TUTAJ: https://www.petycjeonline.com/puszczykowskagrobla

Planowana wycinka drzew jest skutkiem modernizacji ścieżki rowerowej i przebudowy drogi. Niestety na etapie przygotowywania wniosków o dotację Urząd Miasta nie był otwarty na przygotowanie alternatywnej koncepcji poprowadzenia ścieżki rowerowej (taką propozycję wnieśli członkowie naszego stowarzyszenia), ani odstąpieniem od modernizacji drogi w ramach tego samego zadania. Przygotowany program funkcjonalno-użytkowy, który będzie podstawą projektu wykonawczego przewiduje ogołocenie grobli z zieleni.

 

Prosimy o wsparcie naszej inicjatywy i wspólne ratowanie krajobrazu Puszczykowa.

Niestety przewidziane nasadzenia zawarte w PFU zostaną zrealizowane poza groblą, a to wyjątkowe miejsce straci swój charakter na zawsze!

Zapraszamy też do naszej CZYTELNI (http://www.naszepuszczykowo.pl/czytelnia/),  gdzie umieściliśmy wszystkie dokumenty dotyczące tej sprawy, w tym protokoły z komisji i sesji, podczas których Radni zadecydowali o zrealizowaniu proponowanej inwestycji. Urząd Miasta przedstawił Radzie tylko częściowy obraz sytuacji, który nie precyzował zakresu wycinki i może dlatego żaden radny nie był jej przeciwny, a jedynie dwóch wstrzymało się od głosu.

Pamiętajmy, że każdą decyzję można odwołać.

Warto walczyć zanim piły pójdą w ruch i będzie wylewany beton! To ostatni moment!

ZMIANY W PUSZCZYKOWIE – PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU W PUSZCZYKOWIE

Powstał nowy projekt organizacji ruchu dla naszego miasta.

W projekcie pojawia się wiele zmian w stosunku do obecnego stanu rzeczy, między innymi:

 • na drogach powiatowych (Dworcowa, Nadwarciańska, Ratajskiego, Wczasowa) zostanie prawie wszędzie zlikwidowane ograniczenie do 40km/h, dozwolona prędkość zostanie podniesiona do 50km/h
 • znikną ścieżki rowerowe wydzielone z chodnika (ul.Poznańska, ul.Dworcowa)
 • znikną liczne miejsca parkingowe, zwłaszcza przy ul.Poznańskiej w centrum miasta, na odcinku od ul.Cienistej do ul.Kościelnej oraz na ul Dworcowej vis a vis lodziarni pp.Kostusiaków
 • wiele przystanków autobusowych zmieni swoje miejsca
 • proponowana jest reorganizacja ruchu na jednokierunkowy między innymi na ul.Słowackiego, przy której powstaną liczne wyznaczone miejsca parkingowe;
 • przy bardzo wielu ulicach nie będzie można już parkować poza wyznaczonymi miejscami, których w projekcie nie ujęto

Zmian, które przewiduje projekt jest znacząco więcej i wiele z nich nie jest korzystnych.

Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo stoi na stanowisku, że oba projekty, zarówno część obejmująca drogi powiatowe jak i gminne nie powinny być w takiej formie wdrożone w życie. Pamiętajmy, że UM ma 2 lata na wprowadzenie zmian zawartych w projekcie, więc zmiany odczujemy raczej już po jesiennych wyborach. Wykonanie projektu narzuciło naszemu miasto Starostwo Powiatowe i ono będzie nadzorować jego wykonanie.

Jesteśmy oburzeni, że ustalenia poczynione we wrześniu 2017 podczas trójstronnego spotkania Starostwo – UM – strona społeczna, które odbyło sie w Puszczykowie, nie znalazły się w projektach (o spotkaniu pisaliśmy 2 października naszym FB). Pojawiło się natomiast podniesienie dopuszczalnej prędkości do 50km/h w miejscach, gdzie dotąd było 40km/h.

Niestety kwestie bezpieczeństwa mieszkańców i koncepcja przyjaznego miasta nie znalazły wystarczającego odzwierciedlenia w nowym projekcie organizacji ruchu. Mamy wrażenie, że Starostwo postrzega nasze miasto głównie jako drogę dojazdową do szpitala i okolicznych miejscowości i nie liczy się z funkcjami, które miasto pełni. Udrożnianie dróg powiatowych i działanie na rzecz podniesienia ich walorów przelotowych stoi w sprzeczności z wieloma zapisami Narodowego Programu Bezpieczeństwa Drogowego 2013-2020 przyjętego przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Mimo majowej petycji mieszkańców dotyczącej ograniczenia ruchu tranzytowego, która została przedstawiona Starostwu, nie pojawiło się w projekcie ani jedno rozwiązanie techniczne spowalniające ruch!

Mamy nadzieję, że zapewnienia UM o planowanych inwestycjach drogowych, a zwłaszcza o budowie świateł z detektorami prędkości na ul.Dworcowej, Ratajskiego i Nadwarciańskiej zostaną urzeczywistnione mimo, że nie zostały ujęte w projekcie.

Nasze uwagi do projektu organizacji ruchu na drogach gminnych w Puszczykowie zostały opatrzone listem przewodnim Burmistrza oi przesłane do Starostwa Powiatowego.

Można sie z nimi zapoznać w naszej CZYTELNI: http://www.naszepuszczykowo.pl/czytelnia/

RADNI UCHWALI NOWE STUDIUM

Podczas sesji Rady Miasta radni przyjęli nowe STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO miasta PUSZCZYKOWA. Niestety przyjęty dokument może mieć wpływ na zmianę charakteru naszego miasta. W studium znajdują się zapisy, które otwierają możliwości do wielu zmian, np:

 • wybudowania kolejnego marketu o powierzchni 3tys.m2 na terenie Niwki
 • powstania tunelu na ul.3 Maja
 • inwestycji budowlanych w związku z dopuszczeniem możliwość wycinki lasu przy ul.Mazurskiej i Pomorskiej oraz przy ul.Jarosławieckiej
 • zagęszczenie zabudowy  w wyniku zmniejszenia wielkości minimalnej podziału działek: 1000m2 dla terenów Puszczykowa/Puszczykówka/Niwki oraz 1200m2 dla Starego Puszczykowa i 3000m2 na granicach z WPN
 • wywłaszczania gruntów pod infrastrukturę w związku z planami powstania nowych dróg (Stare Puszczykowo)

Za przyjęciem studium i możliwością wprowadzenia niniejszych zmian zagłosowali:

Alfreda Brączkowska

Elżbieta Bijaczewska

Elżbieta Czarnecka

Władysław Hetman

Maciej Krzyżański

Jakub Musiał 

Tomasz Potocki

Filip Ryglewicz

Ryszard Teuschner

Od głosu wstrzymali się:

Małgorzata Hempowicz

Małgorzata Szczotka

W głos mieszkańców, którzy zgłosili liczne uwagi, wsłuchali się jedynie, głosując przeciw przyjęciem studium:

Łukasz Grzonka

Jan Łagoda

Dorota Łuczak-Dydowicz

Agata Wójcik

Z przyjętym dokumentem można sie zapoznać w naszej czytelni:

Czytelnia

 

 

 

 

 

 

POZNALIŚMY PROJEKT NOWEJ ORGANIZACJI RUCHU

Urząd Miasta przygotował nowy projekt organizacji ruchu drogowego wzdłuż drogi powiatowej, na osi ulic Poznańska-Wczasowa-Ratajskiego-Nadwarciańska. Niestety nie wychodzi on w żaden sposób naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców zgłaszanym w petycji! Stowarzyszenie NASZE PUSZCZYKOWO będzie pilnie zgłaszało formalne uwagi do projektu, który w proponowanej wersji nie tylko nie poprawi ale wręcz obniży bezpieczeństwo mieszkańców!
Projekt przewiduje doraźną zmianę polegającą na PODNIESIENIU prędkości z 40km/h do 50km/h (miejscowo nawet z 30km/h na 50km/h), ograniczenie rejonu oznaczonego jako teren zabudowany oraz zniesienie zakazu wyprzedzania na ul.Dworcowej wraz z korektą kilku innych znaków drogowych.
Wszelkie zmiany, które choć trochę miałyby poprawić bezpieczeństwo, a które pojawiają się w projekcie, zostały opatrzone klauzulą: „do zrealizowania w terminie późniejszym” czyli nieznanym.
Niestety te niewielkie „przyszłościowe” zmiany nie dadzą nam prawdziwego wzrostu bezpieczeństwa w objętym planem rejonie.
Docelowo projekt zmian organizacji ruchu będzie dotyczył CAŁEGO PUSZCZYKOWA, a upubliczniona została w tej chwili jedynie pierwsza opracowana część, z którą można się zapoznać na naszej stronie: http://www.naszepuszczykowo.pl/czytelnia/

Wszystkie nowoczesne miasta wprowadzają na swoim terenie restrykcyjne ograniczenia prędkości i wszelkie możliwe spowalniacze ruchu. Puszczykowo niestety nie. Czas brać przykład z innych (wystarczy odwiedzić Kórnik)!

NASZE PUSZCZYKOWO na Zielonym Letnim Uniwersytecie Fundacji Strefa Zieleni

W dniach 13-16 lipca 2017 do Puszczykowa zawita Fundacja Strefa Zieleni, która wraz z Fundacją im. Heinricha Bölla w Warszawie jest organizatorem Zielonego Letniego Uniwersytetu (ZLU), cyklu debat o kluczowych wyzwaniach ekologicznych, społecznych i gospodarczych, a także szeregu praktycznych warsztatów dla zaprzyjaźnionych organizacji oraz zainteresowanej, szerokiej publiczności. Spotkania mają służyć rozszerzeniu wiedzy, pogłębieniu refleksji i rozwijaniu ważnych wymiarów zielonej polityki i zrównoważonego rozwoju.

Najważniejsze tegoroczne tematy to: EUROPA, EKONOMIA, EKOLOGIA, SAMORZĄD I MIASTO, KLIMAT, PRAWA KOBIET.
Tematy ekologiczne: RZEKI, JEZIORA I EKOSYSTEMY WODNE; STARE DRZEWOSTANY
Temat lokalny: MIASTECZKO W SĄSIEDZTWIE PARKU NARODOWEGO (to MY)
Umiejętności: KOMUNIKACJA INTERNETOWA: STREAMING, VIDEO-KONFERENCJA (w ramach projektu międzynarodowego GEF: „Digital Commons”)

Jako Stowarzyszenie NASZE PUSZCZYKOWO zaistniejemy podczas tego wydarzenia na dwa sposoby.
Po pierwsze nieoceniona autorka naszego logotypu – Anna Krenz wystąpi z prezentacją dotyczącą duńskich wiatraków.
Po drugie w czwartek 13 lipca umilimy wieczór słuchaczom Uniwersytetu opowieścią o Puszczykowie, jego potencjale, wyzwaniach i zagrożeniach.
Zachęcamy do zapoznania się z programem i wzięcia udziału w tegorocznym ZLU!

Zielony Letni Uniwersytet 2017 – program

Zaprezentowaliśmy akcję STOP dla tranzytu Radnym Puszczykowa i Wicestaroście Poznańskiemu

Wczoraj, czyli 3 lipca w Szkole Podstawowej nr 1 odbyło się połączone posiedzenie Komisji Spraw Społecznych oraz Rozwoju i Budżetu, podczas którego Stowarzyszenie „Nasze Puszczykowo” zaprezentowało akcję „Stop dla Tranzytu w Puszczykowie” oraz zreferowało PETYCJĘ przeciw ruchowi tranzytowemu, poszerzaniu dróg oraz stanowiącą głos za uspokojeniem ruchu – zaczynając od najbardziej niszczonego przez tranzyt rejonu Puszczykówka – ulic Nadwarciańska, Ratajskiego i Wczasowej – a docelowo w całym mieście.

PETYCJA podpisana przez ponad 500 mieszkańców Puszczykowa została przekazana na ręce Burmistrza i Rady, którzy z kolei przekazali dokument do Starostwa Powiatowego. Stąd na spotkaniu obecność gości z wicestarostą powiatu poznańskiego Tomaszem Łubińskim, a także dyrektorem Maciejem Andraszykiem z Wydziału Dróg i Gospodarki Przestrzennej i zastępcą dyrektora ds. inwestycyjnych Markiem Bereżeckim. Gośćmi byli także Panowie Jerzy Ryś i Przemysław Mieloch – burmistrz i wiceburmistrz Mosiny oraz przedstawiciele Policji. W spotkaniu poza radnymi wzięli udział także liczni mieszkańcy.

Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo przedstawiło materiał na temat tranzytu, który wobec wersji ze spotkania z 10 maja został zaktualizowany o materiał „dowodowy” z wspomnianych ulic – zdjęcia pojazdów łamiących przepisy: tirów na ulicach, na których obowiązuje zakaz ruchu pojazdów powyżej 3,5 T, pojazdów wyprzedzających na linii ciągłej, kilka przykładów niechlubnych „rekordów” prędkości, wypadki. Ten materiał miał na celu zakończyć teoretyczny spór o tranzyt i dowieść, że tranzyt przez Puszczykowo nie wymaga jakiejś hipotetycznej zgody władz w przyszłości, albo namaszczenia drogi jako tranzytowej – tranzyt przez Puszczykówko już dziś ma się w najlepsze, w barbarzyńskiej postaci, nie licząc się z mieszkańcami i przepisami. Niestety te określenia odnoszą się w całości do ruchu drogowego w Puszczykówku, niezależnie od tego, czy są to kierowcy przelotowi (tranzytowi), dojazdowi czy lokalni. Konsekwencją panujących na w.w. drodze warunków są wypadki z ostatnich 2 tygodni – na Ratajskiego, śmiertelny wypadek na Mocka/Nadwarciańskiej, stłuczki na Dworcowej i Grobli.

Spotkanie zakończyło się uznaniem warunków panujących na drodze 2490P za bardzo niebezpieczne i deklaracjami ze strony Starostwa i Miasta o woli konsultacji z mieszkańcami przygotowywanej koncepcji ruchu drogowego w Puszczykowie i zapewnienia udziału reprezentantów mieszkańców w pracach zespołu projektowego organizacji ruchu na drodze 2490P, tak jak tego domagało się Stowarzyszenie. Do końca tygodnia wiceburmistrz Ślisiński ma poinformować Stowarzyszenie Nasze Puszczykowo o terminarzu tych spotkań i udostępnić dokumenty będące już w posiadaniu Miasta.

Jednocześnie przekazujemy apel Policji o zgłaszanie wszelkich zaobserwowanych wykroczeń drogowych za pośrednictwem portalu Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Prezentacja STOP dla tranzytu na połączone komisje RM – 03.07.2017

JEST TERMIN POSIEDZENIA KOMISJI POŚWIĘCONEJ PETYCJI MIESZKAŃCÓW!

Wreszcie wyznaczono termin komisji poświęconej petycji mieszkańców!
Połączone posiedzenie Komisji Budżetu i Rozwoju oraz Spraw Społecznych poświęcone omówieniu petycji mieszkańców dotyczącej ruchu tranzytowego przez nasze miasto zostało wyznaczone na 3 lipca 2017 na godzinę 17.00. W posiedzeniu ma wziąć udział Wicestarosta Tomasz Łubiński oraz przedstawiciel policji.
Zachęcamy do udziału!

Grobla zagrożona wycinką drzew!

Miasto zamierza całkowicie zmienić charakter grobli! Wycinka 52 drzew to tylko część nowej rzeczywistości!
W ramach przebudowy ścieżki mają być też przeprowadzone inne zmiany, w tym założono w projekcie zwiększenie prędkości z 30km/h do 50km/h i poszerzenie drogi!

Po obradach Komisji Budżetu i Rozwoju (19.06.2017) już wiadomo, że Urząd Miasta planuje zniszczyć obecny charakter grobli! Został ostatni tydzień aby wpłynąć na zmianę zapisów we wniosku o dotację aby ocalić starodrzew w tym rejonie! (Grobla to fragment ul.Poznańskiej od drogi 430 do stacji kolejowej Puszczykowo).

Continue reading Grobla zagrożona wycinką drzew!

Czerwiec 2017: Budżet obywatelski

Już od 15 czerwca każdy mieszkaniec Puszczykowa może złożyć swój wniosek w budżecie obywatelskim. Do podziału jest 100.000zł, które zostanie przeznaczone zgodnie z wolą mieszkańców. Członkowie Naszego Puszczykowa będą przygotowywać swoje propozycje indywidualnie, ponieważ zasady składania wniosków nie dają takich możliwości organizacjom. Nasze propozycje będziemy prezentować na bieżąco. Wszystkie informacje o Puszczykowskim Budżecie Obywatelskim można znaleźć na stronie Urzędu Miasta: http://puszczykowo.pl/portalpbo

Jako Nasze Puszczykowo złożyliśmy uwagi do STUDIUM i MPZP

Złożyliśmy uwagi do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Puszczykowa i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza – część A.

Chcąc aktywnie wpływać na nasze miasto musimy działać z wyprzedzeniem i nie tylko reagować na już zaistniałe sytuacje ale starać się wpływać kształt decyzji podejmowanych decyzji z korzyścią dla mieszkańców.

Mamy nadzieję, że Urząd Miasta z uwagą pochyli się nad proponowanymi przez nas zmianami w zapisach w STUDIUM i MPZP. Niepokoją nas nie tylko pewne tendencje ale też konkretne rozwiązania zaproponowane w dokumentach urzędu. Obawiamy się przeobrażenia Puszczykowa w miasto jakich wiele: pozbawionych architektonicznego i przyrodniczego charakteru, zdominowanych przez developerów i tanie budownictwo oraz rozjechanych przez transport samochodowy.

Musimy bronić wyjątkowego charakteru Puszczykowa dając urzędnikom wskazówki korzystnych dla naszego miasta rozwiązań. Ze złożonymi przez Nasze Puszczykowo wnioskami można się zapoznać tutaj:  CZYTELNIA