Grobla zagrożona wycinką drzew!

Miasto zamierza całkowicie zmienić charakter grobli! Wycinka 52 drzew to tylko część nowej rzeczywistości!
W ramach przebudowy ścieżki mają być też przeprowadzone inne zmiany, w tym założono w projekcie zwiększenie prędkości z 30km/h do 50km/h i poszerzenie drogi!

Po obradach Komisji Budżetu i Rozwoju (19.06.2017) już wiadomo, że Urząd Miasta planuje zniszczyć obecny charakter grobli! Został ostatni tydzień aby wpłynąć na zmianę zapisów we wniosku o dotację aby ocalić starodrzew w tym rejonie! (Grobla to fragment ul.Poznańskiej od drogi 430 do stacji kolejowej Puszczykowo).

PFU (program funkcjonalno-użytkowy) czyli projekt inwestycji, który będzie podstawą do wystąpienia o dotację, traktuje ścieżkę rowerową jedynie jako pretekst do remontu grobli. Pomysł na odsunięcie ścieżki od grobli, który pozwoliłby poprowadzić ją bez konieczności wycinki tych najstarszych drzew nie spotyka sie w urzędzie z aprobatą, ponieważ nie dawałby możliwości dofinansowania zmian dotyczących drogi i umocnienia grobli. Nie jest to więc projekt, którego celem jest zrobienie nowej ścieżki rowerowej jako drogi dojazdowej do stacji kolejowej ale przede wszystkim tworzenie wybetonowanego, szerokiego wjazdu do Puszczykowa. Przy drodze na odcinku 780 m mają zniknąć 52 drzewa ale ma zostać podniesiona prędkość dopuszczalna o 20km/h i podniesiona kategoria drogi.

Projekt obejmuje przebudowę ścieżki i drogi. Największe zagrożenia realizacji tego projektu to:
– wycinka 52 drzew
– podwyższenie kategorii ruchu na KR3
– przyjęta prędkość projektowa 50 km/h (obecnie jest 30km/h)
– brak informacji o wyglądzie proponowanego oświetlenia
– brak analizy sytuacji hydrologicznej grobli
– brak szacunku dla walorów krajobrazowych grobli
– brak połączenia wycinki drzew z wpływem na ochronę środowiska i przyjęcie założeń, które jednoznacznie stwierdzają,że realizacja projektu nie wpłynie na zwiększenie zanieczyszczenia. 


Można jeszcze próbować wpłynąć na zmiany w obrębie projektu aby ścieżka rowerowa została zmodernizowana z szacunkiem dla przyrody i zachowaniem bezpieczeństwa hydrologicznego grobli. Należy próbować zatrzymać zmiany dotyczące zwiększenia dopuszczalnej prędkości na w/w drodze i jej kategorii.

To nie są zapisy podnoszące bezpieczeństwo na ścieżce rowerowej! Ścieżka nie jest też miejscem, z którego korzystają głównie mieszkańcy Puszczykowa. To przede wszystkim ścieżka dla turystów i mieszkańców okolicznych miejscowości, dla których walory krajobrazowe mają duże znaczenie. Całkowity brak poszanowania dla przyrody stawia władze Puszczykowa w bardzo złym świetle.

Niestety Radni Puszczykowa nie chcą dostrzec tych zagrożeń i nie szanują charakteru krajobrazowego tej „zielonej bramy Puszczykowa”. Naiwna wiara, że nowe nasadzenia, na które w projekcie de facto nie mam miejsca, zniwelują straty wyciętych 100-letnich drzew jest całkowicie niezrozumiała!
Niestety realizacja tego projektu będzie kolejnym krokiem na drodze do zatracenia charakteru miasta.

Materiały i opracowania w Czytelni >>>

Projekt przebudowy grobli.

W sprawie wycinki na grobli też pojawia się wątek tranzytowy – według projektu „przebudowy” grobli po poszerzeniu drogi prędkość wzrośnie do 50 km/h (jest 30 km/h), a po zmianie nawierzchni wzrośnie kategoria ruchu dla tej drogi do KR3. Podczas obliczania kategorii ruchu stosuje się skomplikowany wzór L=(N1 x r1 + N2xr2 + N3xr3) x f,przy czym N1 to średni ruch dobowy pojazdów ciężarowych bez przyczep w przekroju drogi, N2 to średni ruch dobowy pojazdów członowych (samochodów ciężarowych z przyczepami i ciągników siodłowych z naczepami) w przekroju drogi, a N3 to średni ruch dobowy autobusów w przekroju drogi. Przypominamy, że obecnie jest tam zakaz wjazdu pojazdów powyżej 3,5 T, dopuszczalne są jedynie autobusy. Wyższa kategoria drogi dopuszcza ruch pojazdów znacznie cięższych niż 3,5 T.

W czasie gdy alarmujemy władze miasta o olbrzymiej skali ruchu „obcego”, przelotowego przez Puszczykowo (ponad 70 %) i poszukujemy sposobów na obronę miasta przed bezmyślnym rozjeżdżaniem go przez tranzyt, jedna z dwóch głównych bram wjazdowych do miasta zyskuje poszerzenie jezdni, nową nawierzchnię, wyższą prędkość maksymalną o 20 km/h i notuje awans w kategorii ruchu dla tej drogi na KR3. Za to tracimy wszystkie stare drzewa…