Jako Nasze Puszczykowo złożyliśmy uwagi do STUDIUM i MPZP

Złożyliśmy uwagi do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Puszczykowa i projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Puszczykowie w rejonie ulic: C. Ratajskiego, Dworcowa, Słowackiego oraz Mickiewicza – część A.

Chcąc aktywnie wpływać na nasze miasto musimy działać z wyprzedzeniem i nie tylko reagować na już zaistniałe sytuacje ale starać się wpływać kształt decyzji podejmowanych decyzji z korzyścią dla mieszkańców.

Mamy nadzieję, że Urząd Miasta z uwagą pochyli się nad proponowanymi przez nas zmianami w zapisach w STUDIUM i MPZP. Niepokoją nas nie tylko pewne tendencje ale też konkretne rozwiązania zaproponowane w dokumentach urzędu. Obawiamy się przeobrażenia Puszczykowa w miasto jakich wiele: pozbawionych architektonicznego i przyrodniczego charakteru, zdominowanych przez developerów i tanie budownictwo oraz rozjechanych przez transport samochodowy.

Musimy bronić wyjątkowego charakteru Puszczykowa dając urzędnikom wskazówki korzystnych dla naszego miasta rozwiązań. Ze złożonymi przez Nasze Puszczykowo wnioskami można się zapoznać tutaj:  CZYTELNIA